Powrót

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO www.OI-PRACA.pl

Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie pod adresem www.oi-praca.pl.

INFORMACJE O SERWISIE I REGULAMINIE

Niniejszy Regulamin określa zasady nieodpłatnego korzystania przez Użytkowników indywidualnych z serwisu „www.oi-praca.pl”.
Właścicielem serwisu www.oi-praca.pl, uprawnionym do dysponowania jego zasobami, jest O- I POLAND S.A. z siedzibą w Jarosławiu (Usługodawca).

DEFINICJE

Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Usługodawcę pod adresem www.oi-praca.pl
Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis lub korzystająca z jednej albo kilku usług czy funkcjonalności opisanych w Regulaminie.
Usługodawca - O-I POLAND S.A. z siedzibą w Jarosławiu, adres: ul. Morawska 1, 37-500 Jarosław, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział XII Gospodarczy – Krajowy Rejestr Sądowy, pod numerem 0000046065, NIP: 7920003093, kapitał zakładowy: 36 962 155,00 zł., wpłacony w całości.
Regulamin - niniejszy dokument.

OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU

Serwis ma charakter informacyjny i służy prezentacji oferty zatrudnienia u Usługodawcy oraz umożliwia Użytkownikom przesłanie odpowiedzi na wybrane ogłoszenie dotyczące zatrudnienia, bezpośrednio za pośrednictwem Serwisu lub za pośrednictwem serwisów podmiotów trzecich oraz udostępnienie przez Użytkownika danych za pośrednictwem formularza w Serwisie. Regulamin określa rodzaj i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną w Serwisie, jak również warunki zawierania i rozwiązywania umów i zasady korzystania przez Użytkowników z Serwisu, a także zasady korzystania z jego dodatkowych funkcjonalności. Umowa o świadczenie usługi dostępu do Serwisu zostaje zawarta na warunkach określonych w Regulaminie, na czas nieoznaczony z chwilą skutecznego wywołania przez Użytkownika w oknie przeglądarki urządzenia tego Użytkownika adresu URL Serwisu lub skorzystania przez Użytkownika z przekierowania prowadzącego do Serwisu (tj. z chwilą wejścia do Serwisu); w tym przypadku, umowa o świadczenie Usługi dostępu do Serwisu zostaje rozwiązana z chwilą opuszczenia Serwisu przez Użytkownika. Korzystanie z Serwisu jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Użytkownik następujących minimalnych wymagań technicznych: (i) podłączone do Internetu urządzenie z zainstalowaną i gotową do pracy przeglądarką internetową obsługującą HTML5; (ii) włączenie w przeglądarce internetowej cookies oraz javascript;(iii) rekomendowana rozdzielczość ekranu przy wyświetlaniu Serwisu to 1280 pikseli. Materiały opublikowane w Serwisie są zbierane i redagowane przez Usługodawcę z należytą starannością. Z uwagi na specyfikę świadczonych przez usług Usługodawca nie ponosi jednak odpowiedzialności za prawdziwość, dokładność oraz merytoryczną trafność informacji dostępnych w Serwisie. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Serwisu zgodnie z prawem i dobrymi obyczajami, z uwzględnieniem dóbr osobistych i praw własności intelektualnej, w szczególności praw autorskich, przysługujących Usługodawcy lub osobom trzecim. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z Serwisu wyłącznie na własny użytek osobisty. Użytkownik obowiązany jest nie podejmować jakichkolwiek działań, które miałyby wpływ na poprawne funkcjonowanie Serwisu. W szczególności zabroniona jest jakakolwiek ingerencja w treści zamieszczane na stronach Serwisu. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika z wykorzystaniem Serwisu treści o charakterze bezprawnym. Użytkownik może w dowolnym czasie rozwiązać umowę o świadczenie usług opisaną w Regulaminie, bez podania przyczyn i w trybie natychmiastowym.

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

W przypadku zastrzeżeń dotyczących działania Serwisu, Użytkownik może złożyć reklamację, poprzez przesłanie wiadomości mailowej pod adres: rekrutacja@o-i.com. Wszelkie reklamacje, w tym związane ze świadczeniem usług elektronicznych, rozpatrywane są niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych od dnia złożenia reklamacji. Składający reklamację otrzymuje odpowiedź w formie wiadomości poczty elektronicznej wysłanej na adres e-mail, z którego została wysłana reklamacja.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe Użytkowników korzystających z usług dostępnych za pośrednictwem Serwisu są przetwarzane na zasadach opisanych w Polityce Prywatności.Dane osobowe Użytkowników korzystających z usług dostępnych za pośrednictwem Serwisu są przetwarzane na zasadach opisanych w Polityce Prywatności.

ZMIANY REGULAMINU

Usługodawca jest uprawniony do jednostronnej zmiany niniejszego Regulaminu w zakresie, który nie został indywidualnie uzgodniony z Użytkownikiem z uzasadnionych przyczyn. Jako uzasadnioną przyczynę uznaje się w szczególności zaistnienie jednej z następujących okoliczności: (i) zmiana przepisów prawa powszechnie obowiązującego w zakresie, w jakim modyfikuje treść Regulaminu albo nakłada na Usługodawcę obowiązek określonej modyfikacji tej treści; (ii) wydanie przez organy administracji publicznej, w tym w szczególności Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, decyzji, rekomendacji, zaleceń, zobowiązań lub aktów o analogicznym charakterze w zakresie, w jakim ww. akty administracyjne modyfikują treść Regulaminu albo nakładają na Usługodawcę obowiązek określonej modyfikacji tej treści; (iii) wprowadzenie przez Usługodawcę nowych funkcjonalności Serwisu lub modyfikacja ich dotychczasowego zakresu – w tym przypadku zmiana treści Regulaminu jest dopuszczalna w zakresie dotyczącym takich nowych funkcjonalności; Regulamin wymaga uzupełnienia, doprecyzowania lub modyfikacji ze względu na przepisy prawa powszechnie obowiązującego lub przez wzgląd na większą przejrzystość jego postanowień. Usługodawca informuje Użytkownika – w formie informacji w Serwisie - co najmniej o: (i) treści planowanej zmiany Regulaminu; (ii) dacie wejścia zmiany w życie; (iii) jednolitej treści Regulaminu po zmianach.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie będą miały odpowiednie przepisy prawa. W celu uniknięcia wątpliwości przyjmuje się, że żadne z postanowień Regulaminu nie ogranicza praw Użytkowników będących konsumentami, jakie przysługują mu na podstawie przepisów prawa obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze bezwzględne zastosowanie znajdują przepisy obowiązującego prawa. Spory wynikające z Regulaminu, których nie udało się rozwiązać między Użytkownikiem i Usługodawcą na drodze polubownej, będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny. Regulamin wchodzi w życie 1 kwietnia 2022 r.

Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie pod adresem www.oi-praca.pl.

INFORMACJE O SERWISIE I REGULAMINIE

Niniejszy Regulamin określa zasady nieodpłatnego korzystania przez Użytkowników indywidualnych z serwisu „www.oi-praca.pl”.
Właścicielem serwisu www.oi-praca.pl, uprawnionym do dysponowania jego zasobami, jest O- I POLAND S.A. z siedzibą w Jarosławiu (Usługodawca).

DEFINICJE

Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Usługodawcę pod adresem www.oi-praca.pl
Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis lub korzystająca z jednej albo kilku usług czy funkcjonalności opisanych w Regulaminie.
Usługodawca - O-I POLAND S.A. z siedzibą w Jarosławiu, adres: ul. Morawska 1, 37-500 Jarosław, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział XII Gospodarczy – Krajowy Rejestr Sądowy, pod numerem 0000046065, NIP: 7920003093, kapitał zakładowy: 36 962 155,00 zł., wpłacony w całości.
Regulamin - niniejszy dokument.

OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU

Serwis ma charakter informacyjny i służy prezentacji oferty zatrudnienia u Usługodawcy oraz umożliwia Użytkownikom przesłanie odpowiedzi na wybrane ogłoszenie dotyczące zatrudnienia, bezpośrednio za pośrednictwem Serwisu lub za pośrednictwem serwisów podmiotów trzecich oraz udostępnienie przez Użytkownika danych za pośrednictwem formularza w Serwisie. Regulamin określa rodzaj i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną w Serwisie, jak również warunki zawierania i rozwiązywania umów i zasady korzystania przez Użytkowników z Serwisu, a także zasady korzystania z jego dodatkowych funkcjonalności. Umowa o świadczenie usługi dostępu do Serwisu zostaje zawarta na warunkach określonych w Regulaminie, na czas nieoznaczony z chwilą skutecznego wywołania przez Użytkownika w oknie przeglądarki urządzenia tego Użytkownika adresu URL Serwisu lub skorzystania przez Użytkownika z przekierowania prowadzącego do Serwisu (tj. z chwilą wejścia do Serwisu); w tym przypadku, umowa o świadczenie Usługi dostępu do Serwisu zostaje rozwiązana z chwilą opuszczenia Serwisu przez Użytkownika. Korzystanie z Serwisu jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Użytkownik następujących minimalnych wymagań technicznych: (i) podłączone do Internetu urządzenie z zainstalowaną i gotową do pracy przeglądarką internetową obsługującą HTML5; (ii) włączenie w przeglądarce internetowej cookies oraz javascript;(iii) rekomendowana rozdzielczość ekranu przy wyświetlaniu Serwisu to 1280 pikseli. Materiały opublikowane w Serwisie są zbierane i redagowane przez Usługodawcę z należytą starannością. Z uwagi na specyfikę świadczonych przez usług Usługodawca nie ponosi jednak odpowiedzialności za prawdziwość, dokładność oraz merytoryczną trafność informacji dostępnych w Serwisie. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Serwisu zgodnie z prawem i dobrymi obyczajami, z uwzględnieniem dóbr osobistych i praw własności intelektualnej, w szczególności praw autorskich, przysługujących Usługodawcy lub osobom trzecim. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z Serwisu wyłącznie na własny użytek osobisty. Użytkownik obowiązany jest nie podejmować jakichkolwiek działań, które miałyby wpływ na poprawne funkcjonowanie Serwisu. W szczególności zabroniona jest jakakolwiek ingerencja w treści zamieszczane na stronach Serwisu. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika z wykorzystaniem Serwisu treści o charakterze bezprawnym. Użytkownik może w dowolnym czasie rozwiązać umowę o świadczenie usług opisaną w Regulaminie, bez podania przyczyn i w trybie natychmiastowym.

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

W przypadku zastrzeżeń dotyczących działania Serwisu, Użytkownik może złożyć reklamację, poprzez przesłanie wiadomości mailowej pod adres: rekrutacja@o-i.com. Wszelkie reklamacje, w tym związane ze świadczeniem usług elektronicznych, rozpatrywane są niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych od dnia złożenia reklamacji. Składający reklamację otrzymuje odpowiedź w formie wiadomości poczty elektronicznej wysłanej na adres e-mail, z którego została wysłana reklamacja.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe Użytkowników korzystających z usług dostępnych za pośrednictwem Serwisu są przetwarzane na zasadach opisanych w Polityce Prywatności.Dane osobowe Użytkowników korzystających z usług dostępnych za pośrednictwem Serwisu są przetwarzane na zasadach opisanych w Polityce Prywatności.

ZMIANY REGULAMINU

Usługodawca jest uprawniony do jednostronnej zmiany niniejszego Regulaminu w zakresie, który nie został indywidualnie uzgodniony z Użytkownikiem z uzasadnionych przyczyn. Jako uzasadnioną przyczynę uznaje się w szczególności zaistnienie jednej z następujących okoliczności: (i) zmiana przepisów prawa powszechnie obowiązującego w zakresie, w jakim modyfikuje treść Regulaminu albo nakłada na Usługodawcę obowiązek określonej modyfikacji tej treści; (ii) wydanie przez organy administracji publicznej, w tym w szczególności Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, decyzji, rekomendacji, zaleceń, zobowiązań lub aktów o analogicznym charakterze w zakresie, w jakim ww. akty administracyjne modyfikują treść Regulaminu albo nakładają na Usługodawcę obowiązek określonej modyfikacji tej treści; (iii) wprowadzenie przez Usługodawcę nowych funkcjonalności Serwisu lub modyfikacja ich dotychczasowego zakresu – w tym przypadku zmiana treści Regulaminu jest dopuszczalna w zakresie dotyczącym takich nowych funkcjonalności; Regulamin wymaga uzupełnienia, doprecyzowania lub modyfikacji ze względu na przepisy prawa powszechnie obowiązującego lub przez wzgląd na większą przejrzystość jego postanowień. Usługodawca informuje Użytkownika – w formie informacji w Serwisie - co najmniej o: (i) treści planowanej zmiany Regulaminu; (ii) dacie wejścia zmiany w życie; (iii) jednolitej treści Regulaminu po zmianach.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie będą miały odpowiednie przepisy prawa. W celu uniknięcia wątpliwości przyjmuje się, że żadne z postanowień Regulaminu nie ogranicza praw Użytkowników będących konsumentami, jakie przysługują mu na podstawie przepisów prawa obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze bezwzględne zastosowanie znajdują przepisy obowiązującego prawa. Spory wynikające z Regulaminu, których nie udało się rozwiązać między Użytkownikiem i Usługodawcą na drodze polubownej, będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny. Regulamin wchodzi w życie 1 kwietnia 2022 r.

Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie pod adresem www.oi-praca.pl.

INFORMACJE O SERWISIE I REGULAMINIE

Niniejszy Regulamin określa zasady nieodpłatnego korzystania przez Użytkowników indywidualnych z serwisu „www.oi-praca.pl”.
Właścicielem serwisu www.oi-praca.pl, uprawnionym do dysponowania jego zasobami, jest O- I POLAND S.A. z siedzibą w Jarosławiu (Usługodawca).

DEFINICJE

Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Usługodawcę pod adresem www.oi-praca.pl
Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis lub korzystająca z jednej albo kilku usług czy funkcjonalności opisanych w Regulaminie.
Usługodawca - O-I POLAND S.A. z siedzibą w Jarosławiu, adres: ul. Morawska 1, 37-500 Jarosław, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział XII Gospodarczy – Krajowy Rejestr Sądowy, pod numerem 0000046065, NIP: 7920003093, kapitał zakładowy: 36 962 155,00 zł., wpłacony w całości.
Regulamin - niniejszy dokument.

OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU

Serwis ma charakter informacyjny i służy prezentacji oferty zatrudnienia u Usługodawcy oraz umożliwia Użytkownikom przesłanie odpowiedzi na wybrane ogłoszenie dotyczące zatrudnienia, bezpośrednio za pośrednictwem Serwisu lub za pośrednictwem serwisów podmiotów trzecich oraz udostępnienie przez Użytkownika danych za pośrednictwem formularza w Serwisie. Regulamin określa rodzaj i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną w Serwisie, jak również warunki zawierania i rozwiązywania umów i zasady korzystania przez Użytkowników z Serwisu, a także zasady korzystania z jego dodatkowych funkcjonalności. Umowa o świadczenie usługi dostępu do Serwisu zostaje zawarta na warunkach określonych w Regulaminie, na czas nieoznaczony z chwilą skutecznego wywołania przez Użytkownika w oknie przeglądarki urządzenia tego Użytkownika adresu URL Serwisu lub skorzystania przez Użytkownika z przekierowania prowadzącego do Serwisu (tj. z chwilą wejścia do Serwisu); w tym przypadku, umowa o świadczenie Usługi dostępu do Serwisu zostaje rozwiązana z chwilą opuszczenia Serwisu przez Użytkownika. Korzystanie z Serwisu jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Użytkownik następujących minimalnych wymagań technicznych: (i) podłączone do Internetu urządzenie z zainstalowaną i gotową do pracy przeglądarką internetową obsługującą HTML5; (ii) włączenie w przeglądarce internetowej cookies oraz javascript;(iii) rekomendowana rozdzielczość ekranu przy wyświetlaniu Serwisu to 1280 pikseli. Materiały opublikowane w Serwisie są zbierane i redagowane przez Usługodawcę z należytą starannością. Z uwagi na specyfikę świadczonych przez usług Usługodawca nie ponosi jednak odpowiedzialności za prawdziwość, dokładność oraz merytoryczną trafność informacji dostępnych w Serwisie. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Serwisu zgodnie z prawem i dobrymi obyczajami, z uwzględnieniem dóbr osobistych i praw własności intelektualnej, w szczególności praw autorskich, przysługujących Usługodawcy lub osobom trzecim. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z Serwisu wyłącznie na własny użytek osobisty. Użytkownik obowiązany jest nie podejmować jakichkolwiek działań, które miałyby wpływ na poprawne funkcjonowanie Serwisu. W szczególności zabroniona jest jakakolwiek ingerencja w treści zamieszczane na stronach Serwisu. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika z wykorzystaniem Serwisu treści o charakterze bezprawnym. Użytkownik może w dowolnym czasie rozwiązać umowę o świadczenie usług opisaną w Regulaminie, bez podania przyczyn i w trybie natychmiastowym.

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

W przypadku zastrzeżeń dotyczących działania Serwisu, Użytkownik może złożyć reklamację, poprzez przesłanie wiadomości mailowej pod adres: rekrutacja@o-i.com. Wszelkie reklamacje, w tym związane ze świadczeniem usług elektronicznych, rozpatrywane są niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych od dnia złożenia reklamacji. Składający reklamację otrzymuje odpowiedź w formie wiadomości poczty elektronicznej wysłanej na adres e-mail, z którego została wysłana reklamacja.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe Użytkowników korzystających z usług dostępnych za pośrednictwem Serwisu są przetwarzane na zasadach opisanych w Polityce Prywatności.Dane osobowe Użytkowników korzystających z usług dostępnych za pośrednictwem Serwisu są przetwarzane na zasadach opisanych w Polityce Prywatności.

ZMIANY REGULAMINU

Usługodawca jest uprawniony do jednostronnej zmiany niniejszego Regulaminu w zakresie, który nie został indywidualnie uzgodniony z Użytkownikiem z uzasadnionych przyczyn. Jako uzasadnioną przyczynę uznaje się w szczególności zaistnienie jednej z następujących okoliczności: (i) zmiana przepisów prawa powszechnie obowiązującego w zakresie, w jakim modyfikuje treść Regulaminu albo nakłada na Usługodawcę obowiązek określonej modyfikacji tej treści; (ii) wydanie przez organy administracji publicznej, w tym w szczególności Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, decyzji, rekomendacji, zaleceń, zobowiązań lub aktów o analogicznym charakterze w zakresie, w jakim ww. akty administracyjne modyfikują treść Regulaminu albo nakładają na Usługodawcę obowiązek określonej modyfikacji tej treści; (iii) wprowadzenie przez Usługodawcę nowych funkcjonalności Serwisu lub modyfikacja ich dotychczasowego zakresu – w tym przypadku zmiana treści Regulaminu jest dopuszczalna w zakresie dotyczącym takich nowych funkcjonalności; Regulamin wymaga uzupełnienia, doprecyzowania lub modyfikacji ze względu na przepisy prawa powszechnie obowiązującego lub przez wzgląd na większą przejrzystość jego postanowień. Usługodawca informuje Użytkownika – w formie informacji w Serwisie - co najmniej o: (i) treści planowanej zmiany Regulaminu; (ii) dacie wejścia zmiany w życie; (iii) jednolitej treści Regulaminu po zmianach.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie będą miały odpowiednie przepisy prawa. W celu uniknięcia wątpliwości przyjmuje się, że żadne z postanowień Regulaminu nie ogranicza praw Użytkowników będących konsumentami, jakie przysługują mu na podstawie przepisów prawa obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze bezwzględne zastosowanie znajdują przepisy obowiązującego prawa. Spory wynikające z Regulaminu, których nie udało się rozwiązać między Użytkownikiem i Usługodawcą na drodze polubownej, będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny. Regulamin wchodzi w życie 1 kwietnia 2022 r.

Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie pod adresem www.oi-praca.pl.

INFORMACJE O SERWISIE I REGULAMINIE

Niniejszy Regulamin określa zasady nieodpłatnego korzystania przez Użytkowników indywidualnych z serwisu „www.oi-praca.pl”.
Właścicielem serwisu www.oi-praca.pl, uprawnionym do dysponowania jego zasobami, jest O- I POLAND S.A. z siedzibą w Jarosławiu (Usługodawca).

DEFINICJE

Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Usługodawcę pod adresem www.oi-praca.pl
Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis lub korzystająca z jednej albo kilku usług czy funkcjonalności opisanych w Regulaminie.
Usługodawca - O-I POLAND S.A. z siedzibą w Jarosławiu, adres: ul. Morawska 1, 37-500 Jarosław, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział XII Gospodarczy – Krajowy Rejestr Sądowy, pod numerem 0000046065, NIP: 7920003093, kapitał zakładowy: 36 962 155,00 zł., wpłacony w całości.
Regulamin - niniejszy dokument.

OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU

Serwis ma charakter informacyjny i służy prezentacji oferty zatrudnienia u Usługodawcy oraz umożliwia Użytkownikom przesłanie odpowiedzi na wybrane ogłoszenie dotyczące zatrudnienia, bezpośrednio za pośrednictwem Serwisu lub za pośrednictwem serwisów podmiotów trzecich oraz udostępnienie przez Użytkownika danych za pośrednictwem formularza w Serwisie. Regulamin określa rodzaj i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną w Serwisie, jak również warunki zawierania i rozwiązywania umów i zasady korzystania przez Użytkowników z Serwisu, a także zasady korzystania z jego dodatkowych funkcjonalności. Umowa o świadczenie usługi dostępu do Serwisu zostaje zawarta na warunkach określonych w Regulaminie, na czas nieoznaczony z chwilą skutecznego wywołania przez Użytkownika w oknie przeglądarki urządzenia tego Użytkownika adresu URL Serwisu lub skorzystania przez Użytkownika z przekierowania prowadzącego do Serwisu (tj. z chwilą wejścia do Serwisu); w tym przypadku, umowa o świadczenie Usługi dostępu do Serwisu zostaje rozwiązana z chwilą opuszczenia Serwisu przez Użytkownika. Korzystanie z Serwisu jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Użytkownik następujących minimalnych wymagań technicznych: (i) podłączone do Internetu urządzenie z zainstalowaną i gotową do pracy przeglądarką internetową obsługującą HTML5; (ii) włączenie w przeglądarce internetowej cookies oraz javascript;(iii) rekomendowana rozdzielczość ekranu przy wyświetlaniu Serwisu to 1280 pikseli. Materiały opublikowane w Serwisie są zbierane i redagowane przez Usługodawcę z należytą starannością. Z uwagi na specyfikę świadczonych przez usług Usługodawca nie ponosi jednak odpowiedzialności za prawdziwość, dokładność oraz merytoryczną trafność informacji dostępnych w Serwisie. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Serwisu zgodnie z prawem i dobrymi obyczajami, z uwzględnieniem dóbr osobistych i praw własności intelektualnej, w szczególności praw autorskich, przysługujących Usługodawcy lub osobom trzecim. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z Serwisu wyłącznie na własny użytek osobisty. Użytkownik obowiązany jest nie podejmować jakichkolwiek działań, które miałyby wpływ na poprawne funkcjonowanie Serwisu. W szczególności zabroniona jest jakakolwiek ingerencja w treści zamieszczane na stronach Serwisu. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika z wykorzystaniem Serwisu treści o charakterze bezprawnym. Użytkownik może w dowolnym czasie rozwiązać umowę o świadczenie usług opisaną w Regulaminie, bez podania przyczyn i w trybie natychmiastowym.

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

W przypadku zastrzeżeń dotyczących działania Serwisu, Użytkownik może złożyć reklamację, poprzez przesłanie wiadomości mailowej pod adres: rekrutacja@o-i.com. Wszelkie reklamacje, w tym związane ze świadczeniem usług elektronicznych, rozpatrywane są niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych od dnia złożenia reklamacji. Składający reklamację otrzymuje odpowiedź w formie wiadomości poczty elektronicznej wysłanej na adres e-mail, z którego została wysłana reklamacja.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe Użytkowników korzystających z usług dostępnych za pośrednictwem Serwisu są przetwarzane na zasadach opisanych w Polityce Prywatności.Dane osobowe Użytkowników korzystających z usług dostępnych za pośrednictwem Serwisu są przetwarzane na zasadach opisanych w Polityce Prywatności.

ZMIANY REGULAMINU

Usługodawca jest uprawniony do jednostronnej zmiany niniejszego Regulaminu w zakresie, który nie został indywidualnie uzgodniony z Użytkownikiem z uzasadnionych przyczyn. Jako uzasadnioną przyczynę uznaje się w szczególności zaistnienie jednej z następujących okoliczności: (i) zmiana przepisów prawa powszechnie obowiązującego w zakresie, w jakim modyfikuje treść Regulaminu albo nakłada na Usługodawcę obowiązek określonej modyfikacji tej treści; (ii) wydanie przez organy administracji publicznej, w tym w szczególności Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, decyzji, rekomendacji, zaleceń, zobowiązań lub aktów o analogicznym charakterze w zakresie, w jakim ww. akty administracyjne modyfikują treść Regulaminu albo nakładają na Usługodawcę obowiązek określonej modyfikacji tej treści; (iii) wprowadzenie przez Usługodawcę nowych funkcjonalności Serwisu lub modyfikacja ich dotychczasowego zakresu – w tym przypadku zmiana treści Regulaminu jest dopuszczalna w zakresie dotyczącym takich nowych funkcjonalności; Regulamin wymaga uzupełnienia, doprecyzowania lub modyfikacji ze względu na przepisy prawa powszechnie obowiązującego lub przez wzgląd na większą przejrzystość jego postanowień. Usługodawca informuje Użytkownika – w formie informacji w Serwisie - co najmniej o: (i) treści planowanej zmiany Regulaminu; (ii) dacie wejścia zmiany w życie; (iii) jednolitej treści Regulaminu po zmianach.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie będą miały odpowiednie przepisy prawa. W celu uniknięcia wątpliwości przyjmuje się, że żadne z postanowień Regulaminu nie ogranicza praw Użytkowników będących konsumentami, jakie przysługują mu na podstawie przepisów prawa obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze bezwzględne zastosowanie znajdują przepisy obowiązującego prawa. Spory wynikające z Regulaminu, których nie udało się rozwiązać między Użytkownikiem i Usługodawcą na drodze polubownej, będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny. Regulamin wchodzi w życie 1 kwietnia 2022 r.